Information från Trafikverkets öppet hus 11/5-16

Information från Trafikverkets öppet hus den 11 maj för väg 97 mellan Sävast och södra Sunderbyn

Trafikverket har anordnat öppet hus speciellt för oss Sävastbor på Boden Business Park (f d Skapa) nu den 11 maj där de redovisat vägplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivig av väg 97 mellan Sävast och södra Sunderbyn.

För dig som inte hade möjlighet att ta del av informationen på plats finns även vägplanen redovisad Trafikverkets hemsida.

Skriftliga synpunkter och kommentarer har nu möjlighet att lämnas till Trafikverket under denna granskningsperiod som startade 29 april och avslutas 20 maj då inkommit material sammanställts. Planen med sammanställda kommentar/synpunkter lämnas vidare till Länsstyrelsen preliminärt före semestern. I det fall Länsstyrelsen tillstyrker projektet och att det finns finansiering för byggandet, skickas planen med tillhörande dokumentation för fastställandeprövning till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång och olägenheter

med mera prövas i sin helhet. Trafikverket prövar alla anmärkningar, synpunkter och yrkanden som förts fram. Vid prövningen tar de inte upp frågor om inlösen av mark och ersättning, och inte heller frågor om enskilda anslutningsvägars läge och utformning eller frågor som inte har direkt samband med den nya vägens eller järnvägens sträckning och utformning.

Planen fastställs om Trafikverket vid prövningen kommer fram till att den kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

Enligt Mats Elgkrona, projektledare för denna etapp, är det deras förhoppning att Länsstyrelsen skall vara klar med sin hantering i slutet av augusti innebärande att Fastställande prövning skall kunna göras direkt anslutning till detta och att då byggstarten skall vara möjlig hösten 2017. Mats bedömer att byggtiden bör ligga på 2 år, ev lite längre tills hela sträckan är klar men att enskilda delar kommer att vara klar tidigare.

Mer info om hur Trafikverket arbetar med denna typ av projekt se broschyren ”Nya vägar och järnvägar – Så här planerar vi”.

 

vi